Giới thiệu

Con người

Dự án

Blog

Thông điệp từ CEO2

với đội ngũ chuyên gia luôn đào sâu, tìm hiểu từng nhu cầu chi tiết của khách hàng, xây dựng những đề án mang tính thực tiễn, đảm bảo một hướng đi không trùng lặp, và nghiên cứu tính khả thi của ý tưởng trước khi áp dụng thực tế.

Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Điều hành, Chi nhánh Việt Nam của Tập đoàn Truyền thông Mileage Communications (Singapore), nơi rào cản truyền thông và biên giới giữa các quốc gia không tồn tại. Một hòm email, một hộp thư thoại đủ giúp chúng tôi hội tụ năng lực của 09 chi nhánh tại 05 quốc gia vào một bản đề án, mang lại những giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng.